Структура апарату


Структура апарату (схема, pdf)
_________________________________________________________________________________________________________________
Начальник – Гордійко Олексій Петрович, контактний телефон (0542)61-12-94, електронна адреса sumyoblvodresurs@davr.gov.ua

Заступник начальника – Голдін Михайло Іванович, контактний телефон (0542)77-01-96, електронна адреса sumyoblvodresurs@davr.gov.ua


Заступник начальника – Вакарчук Олена Василівна, контактний телефон (0542)77-03-99, електронна адреса sumyvodresurs@meta.ua, sumyoblvodresurs@davr.gov.ua
_________________________________________________________________________________________________________________
Відділ використання водних ресурсів, моніторингу вод та техногенно-екологічної безпеки
Начальник відділу – Янченко Ілона Олегівна, контактний телефон (0542)77-03-99, електронна адреса sumyvodresurs@meta.ua

Основні завдання відділу:

Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Сумської області;

Збір та узагальнення даних для ведення державного обліку вод, водного кадастру;

Аналіз інформації про обсяги використання водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Сумської області;

Забезпечення виконання завдань щодо державного управління водними ресурсами, реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Сумської області;

Організація протиповеневих заходів по безаварійному пропуску повені та паводків на меліоративних системах і річках. Розробка заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків шкідливої дії вод, забезпечення взаємодії з районними представниками управління з питань ТЕБ і НС та іншими органами районів з питань протиповеневого захисту.

Здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Сумської області.

________________________________________________________________________________________________
Відділ експлуатації водогосподарських систем
Начальник відділу –Борщенко Олександр Іванович, контактний телефон (0542) 77-02-41, електронна адреса explsumvodresurs@gmail.com
 • Здійснює контроль за організацією і якістю ремонту та догляду на міжгосподарських осушувальних системах в управліннях.
 • Приймає участь у щорічному плануванні експлуатаційних заходів на осушувальних системах.
 • Організовує своєчасну підготовку осушувальних систем до вегетаційного періоду та оперативну звітність в Держводагентство України по цьому і іншим питанням що стосується проведення робіт і виконання планових показників на осушувальних системах.
 • Здійснює контроль за веденням паспортизації меліоративних систем, водообліку та регулюванням рівнів води на них, проведенням зволоження осушених сільськогосподарських угідь.
 • Контролює щорічне обстеження і складання дефектних актів комісіями міжрайонних управлінь водного господарства з метою визначення їх технічного стану і необхідності ремонту.
 • Здійснює перевірку річних звітів міжрайонних управлінь по технічній експлуатації меліоративних систем і складання зведеного звіту по області в затверджені строки.

 ________________________________________________________________________________________________

Гідрогеолого-меліоративний відділ
Начальник відділу –Круглов Євген Павлович, контактний телефон (0542) 77-01-98, електронна адреса sumskaggmp@gmail.com
 • Здійснює гідрогеолого-меліоративне обстеження меліорованих та прилеглих до них земель, а також оцінку технічного стану меліоративних систем.
 • Разом з міжрайонними управліннями водного господарства готує рекомендації стосовно режиму водокористування та інших заходів щодо поліпшення меліорованих угідь.
 • Організовує і контролює роботу замірників спостережувальних свердловин. Готує інформаційні матеріали рівневого та гідрохімічного режиму грунтових вод на меліорованих землях.
 • Бере участь у підготовці висновків щодо доцільності списання меліоративних систем та переведення зрошуваних та осушуваних земель до складу немеліорованих.
________________________________________________________________________________________________
Відділ механізації, енергозбереження та охорони праці
Начальник відділу –Лиштван Леонід Борисович, контактний телефон (0542) 77-02-22

Забезпечує реалізацію заходів щодо здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження передового досвіду роботи, раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та ремонту меліоративної та іншої техніки, утримання майстерень, гаражів, технічних територій, виконання вимог Закону України «Про охорону праці»;

Забезпечує справність та правильну експлуатацію машин, механізмів, транспортних засобів, технологічного та енергетичного обладнання при проведенні експлуатаційних та доглядових робіт на меліоративних фондах,  природоохоронних об’єктах, технічне забезпечення проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист;

Організовує планування і контроль за технічним станом машин, механізмів, технічного обладнання, електрообладнання та інших засобів механізації, організацією їх ремонту та утримання техніки;

Планує споживання електроенергії, природнього газу та інших енергоносіїв  підвідомчими організаціями, веде облік і звітність по цьому питанню;

Бере участь в розробленні плану заходів щодо попередження нещасних випадків при експлуатації машин, механізмів, електричного обладнання, забезпечує відповідними інструкціями і іншими нормативними документами по виконанню вимог охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

Забезпечує правильну організацію  і своєчасне проведення технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів машин, механізмів, технологічного енергетичного обладнання;

Забезпечує своєчасне надання встановленої звітності у Держводагентство України та обласне статистичне управління.

________________________________________________________________________________________________
Технічний відділ 
Начальник відділу –Макаренко Валентина Борисівна, контактний телефон (0542) 77-02-41, електронна адреса tex-viddil@yandex.ua

Основними завданнями технічного відділу є моніторинг проблем та організація виконання заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року за напрямками «Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь», «Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод», проведення єдиної технічної політики та надання методичної і практичної допомоги міжрайонним управлінням водного господарства з питань ремонту водогосподарських об’єктів.

В складі технічного відділу є сертифіковані інженери-проектувальники, інженер з технічного нагляду.

Спеціалісти технічного відділу здійснюють:

 • обстеження об’єктів проектування, розробку проектно-кошторисної документації та проведення авторського нагляду за ходом виконанням робіт;
 • підготовку пакету документів дозвільного характеру та проведення технічного нагляду;
 • розробку паспортів водних об’єктів.
 ________________________________________________________________________________________________
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер Скляренко Ірина Олексіївна, контактний телефон (042) 77-02-27, електронна адреса skliarenko_irina@ukr.net

Бухгалтерська служба забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності, здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в підвідомчих установах.

 ________________________________________________________________________________________________
Відділ економіки
Начальник відділу Бойко Лія Миколаївна, контактний телефон (0542) 77-02-22, електронна адреса ovr_eco@ukr.net
Основні завдання:
– Забезпечувати цільове і ефективне використання бюджетних коштів та коштів спеціального фонду.
– Розробляти кошториси доходів і видатків з державного бюджету на експлуатацію і ремонти водогосподарських об’єктів, природоохоронні заходи.
– Забезпечувати узагальнення та своєчасне подання відповідним органам і організаціям встановленої звітності.
– Брати активну участь в роботі платного водокористування та проведенні аналізів.
– Розробляти перспективні та поточні плани економічного і соціального розвитку, проект бюджету, положення по оплату праці та преміювання водогосподарських організацій.
– Здійснювати контроль за освоєнням фонду заробітної плати, додержання штатної дисципліни, посадових окладів.
– Забезпечувати правильність виплати премії і ряд других виплат передбачених Законодавством України.
– Проводити комплексну оцінку результатів діяльності управлінь РОВР у Сумській області
– Упроваджувати комп’ютеризацію усіх даних відділів та водогосподарських організацій
– Приймати участь у проведені комплексних ревізіях та тематичних перевірках водогосподарських організацій.
________________________________________________________________________________________________
Головний ревізор – Гладишев Микола Петрович, контактний телефон (0542) 77-01-90, електронна адреса mikgladishev@gmail.com

Основним завданням служби внутрішнього аудиту є надання начальнику РОВР у Сумській області та керівникам підвідомчих організацій об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного  використання бюджетних коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетних установ.

За дорученням начальника РОВР у Сумській області планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти , висновки та рекомендації.

  ________________________________________________________________________________________________

Провідний юрисконсульт- Сахно Марія Іванівна, контактний телефон (0542) 77-01-90, електронна адреса mariysahno@gmail.com

Провідний юрисконсульт забезпечує правильне застосування в РОВР у Сумській області нормативно-правових актів; розробляє та бере участь у розробленні проектів наказів та інших документів; проводить юридичну експертизу проектів наказів; організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів; бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів РОВР у Сумській області; організовує претензійну та позовну роботу; організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників; оформляє матеріали про застосування до працівників заходів дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
_______________________________________________________________________________________________
Провідний інженер з підготовки кадрів – Колеганова Світлана Івановна, контактний телефон (0542) 77-01-90, електронна адреса ala08061997@gmail.com

Провідний інженер з підготовки кадрів проводить забезпечення згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації, оформляє документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення, формує особові справи; заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку; веде звітності, облік наказів з особового складу, табель обліку працівників; оформляє накази на відпустки, матеріальну допомогу на оздоровлення, листки тимчасової непрацездатності; веде облік військовозобов’язаних і оформляє їх на спецоблік, складає річні плани підвищення кваліфікації, формує кадровий резерв.

 _____________________________________________________________________________________________
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – Кубракова Ольга Віталіївна,
контактний телефон (0542) 77-01-96, електронна адреса sumyoblvodresurs@ukr.net, sumyoblvodresurs@davr.gov.ua
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою веде діловодство, відправляє та приймає кореспонденцію, здійснює її реєстрацію, пильнує за строками виконання доручень, узятих на контроль. Приймає і передає телефонограми, електронну пошту, своєчасно інформує керівництво та відповідні відділи про отриману інформацію. Готує проекти наказів на відрядження, здійснює реєстрацію та зберігання наказів з основної діяльності. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання.
________________________________________________________________________________________________
Лабораторія моніторингу вод та грунтів
Завідувач лабораторії – Ярошенко Олена Леонідівна контактний телефон (0542) 77-02-36, e-mail: labsouvr@ukr.net
проводить відбір проб та визначення показників гідрохімічного та радіологічного стану поверхневих, підземних і зворотних вод області, та проведення агрохімічного аналізу грунтів. На підставі отриманих результатів оцінює стан водойм та готує інформацію про виявлення забруднення природних об’єктів і про можливость подальшого  їх  цільового використання.

м. Суми
Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області
вул. Герасима Кондратьєва, 27, 3-й поверх,
т./факс (0542) 77-01-96, (0542) 61-12-94,
e-mail: sumyoblvodresurs@ukr.net, sumyoblvodresurs@davr.gov.ua

Лабораторія моніторингу вод та грунтів
вул. Герасима Кондратьєва, 27,  8-й поверх, кім. 804,
т. (0542) 77-02-36, e-mail: labsouvr@ukr.net